Mặt bằng căn hộ - Chung cư 99 Trần Bình

Danh mục:

Mặt bằng căn hộ - Chung cư 99 Trần Bình


- Quy mô: Bao gồm 2 tòa nhà chức năng gồm: 1 tòa văn phòng 29 tầng – 1 tòa là các chung cư 25 tầng.
- Với các loại DT đa dạng cho khách hàng:  60.8m2, 68.6m2, 70.4 m2, 74.2m2, 79.6m2, 82.3m2, 84.8m2, 92.6m2, 92,1m2, 95 m2, 110.5 m2.

                                                                 Mặt bằng tầng 8 - 25

                                                              Mặt bằng tầng căn hộ A1

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ A2

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ A3

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ A4

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B1

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B2

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B3

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B4

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B5

                                                              Mặt bằng tầng căn hộ B6

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B7

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B8

                                                               Mặt bằng tầng căn hộ B9

                                                             Mặt bằng tầng căn hộ B10